Image Alt
  /  Centar   /  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo br. 05-131-2/23 od 17.10.2023. godine, dostavljena u postupku javne nabavke roba – Laboratorijski namještaj za učionicu kemije i učionicu biologije u sklopu projekta “Laboratorij u našoj školi” putem Otvorenog postupka sa cijenom u iznosu 61.485,00 KM sa popustom bez uračunatog PDV-a.