Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  Javni poziv za dostavu ponude

Javni poziv za dostavu ponude

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

Predmet: Javni poziv za dostavu ponude

Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo – KŠC „Sveti Pavao“ Zenica poziva lokalne dobavljače (dobavljače registrovane u Bosni i Hercegovini) da dostave ponude za poslove uređenje poda sportske dvorane KŠC „Sveti Pavao“ Zenica. Imajući u vidu navedeno, pozivamo Vas da učestvujete u postupku dodjele ugovora o uslugama renoviranja sportske dvorane utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16).

 1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA

KŠC „Sveti Pavao“ Zenica – Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo

Ul. Abdulaziza Aska Borića br. 20

72000 Zenica, BiH

 1. PREDMET, VRIJEDNOST I OPIS NABAVKE

Predmet nabavke: Renoviranje sportske dvorane KŠC Zenica – Uređenje poda sportske dvorane

Vrijednost nabavke: 66.865,98 KM (bez PDV-a)

Opis nabavke: Potrebno je obnoviti i urediti pod sportske dvorane sa gotovim linijama terena (uključujući rubne lajsne i ostali materijal kod ugradnje poda u sportskoj dvorani). Prije same nabave materijala potrebno je dostaviti isti na odobrenje. Predloženi pod Mondoglex ili sličan. Debljina poda 7,5 mm.

Tehnički opis: Površina poda za uređivanje –  557,22 m2.

 1. USLOVI NABAVE

Način izvršenja: Sklapanje ugovora

Rok izvršenja: 20 radnih dana od dana zaključenja ugovora. Prije zaključenja ugovora, potrebno je dostaviti prijedlog ugovora e-mail-om.

Rok trajanja ugovora: 12 mjeseci

Rok valjanosti ponude: 30 dana od otvaranja ponude

Mjesto izvršenja/isporuke: KŠC „Sveti Pavao“ Zenica – Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo, Ul. A. Aska Borića br. 20, 72000 Zenica, BiH

Rok, način i uvjeti plaćanja: Uplatom na transakcijski račun ponuđača

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u KM, cijena je nepromjenljiva, u cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti do mjesta isporuke ili izvršenja ugovora (obvezno taksativno navesti svaki od troškova koji ulaze u cijenu konačne ponude).

Kriterij za dodjelu ugovora: najniža ponuđena cijena

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Sastavni dijelovi ove ponude su niže navedene stavke, i to:

 1. Ponuda na službenom memorandumu privrednog društva, sa navedenim stavkama i jediničnim cijenama za svaku stavku. Sve cijene trebaju biti prikazane bez PDV-a,
 2. Obrazac ovog Poziva za dostavljanje ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuđača),
 3. Obrazac ovog Poziva za cijenu ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuđača),
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) – ovjerena fotokopija (ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca),
 5. Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke odnosno Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima – ovjerena fotokopija (ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca),
 6. Izjavu ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštenog lica da pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću nema smetnji za učestvovanje u postupku po članu 23. ZJN BiH,
 7. Podaci o dobavljaču sa potpisom i pečatom uz bankovni izvod sa potpisom i pečatom banke izdavanja, kao potvrda o vlasniku računa (ili kopija ugovora sa bankom),
 8. Lista referenci za prethodno izvršene slične usluge/radove,
 9. Potvrdu o uredno izvršenom poslu od klijenata za barem dva (2) uspješno izvedena projekta sličnog obima i kompleksnosti u zadnje dvije (2) godine,
 10. Raspored izvođenja građevinskih radova sa navedenim rokom završetka za građevinske radove, i
 11. Garancije za navedene izvedene radove
 1. KONTAKT OSOBA:

Vlatko Rosić, ravnatelj Centra

Tel: +387 32 465-358, +387 32 465-351

E-mail: info@ksc-zenica.edu.ba

 1. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponudu sa pratećom dokumentacijom treba poslati u zapečaćenoj koverti ili preporučenom poštom ili izravno na Protokol škole, sa nazivom firme, brojem telefona i email adresom za kontakt na poleđini koverte na adresu:  KŠC „Sveti Pavao“ Zenica, Ul. Abdulaziza Aska Borića br. 20, 72000 Zenica, BiH

Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave, a najkasnije do 15.12.2023. godine do 15:00h.

Datum otvaranja ponuda: 15.12.2023. u 16:00 h.

 1. DODATNE NAPOMENE

Prilikom pripreme ponude na memorandumu Vaše firme, molimo navesti ponuđenu uslugu i jediničnu cijenu bez PDV-a, kao i rok završetka radova na traženoj lokaciji.

Rok završetka radova će biti uključen u ugovor sa Vrhbosanskom nadbiskupijom zajedno sa striktnim odredbama o penalima za prekoračenje roka/kašnjenje, u slučaju da do toga dođe. Način i rokovi plaćanja će biti dogovoreni u ugovoru.

Razdoblje odgovornosti za kvar je razdoblje od 6 mjeseci tokom kojeg je izvođač odgovoran za popravak ili ispravljanje nedostataka koji se mogu pojaviti. Razdoblje počinje nakon suštinskog završetka radova i traje do konačnog završetka. Sve navedene tehničke specifikacije su minimalne.

Svaka ponuda koja ne ispunjava minimum traženih specifikacija neće biti uzeta u razmatranje.Sva pitanja u vezi sa tehničkim specifikacijama uputiti emailom na adresu  info@ksc-zenica.edu.ba.
Poziv za dostavljanje ponuda ne obavezuje na potpisivanje ugovora sa ponuđačima, niti podrazumijeva obavezu pokrivanja troškova izrade ponuda. Vrhbosanska nadbiskupija ne preuzima nikakvu odgovornost za nedostavljene ponude i neće prihvatiti ponude nakon datuma i vremena navedenog u roku za dostavljanje.

U skladu sa Pravilima i regulativama Vrhbosanske nadbiskupije odluka o dodjeli ugovora i obrazloženje odluke o dodjeli su interne odluke Vrhbosanske nadbiskupije, a informacije o drugim ponuđačima ili njihovim ponudama se ne smiju davati mimo javnog otvaranja.

Zenica, 7.12.2023. godine