Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  Javni poziv za dostavu ponude za izvođenje maturalne ekskurzije na početku šk. 2013./2014.god.

Javni poziv za dostavu ponude za izvođenje maturalne ekskurzije na početku šk. 2013./2014.god.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZENICA
KŠC “SVETI PAVAO” ZENICA
OPĆA GIMNAZIJA

Na temelju Uputstva MONKS-a ZE-DO kantona o sadržini dokumentacije u provođenju procedura za prikupljanje ponuda za izvođenje školskih ekskurzija br. 10-38-6757-1/11 od 17.03.2011.g., sukladno Načelima organiziranja i izvođenja izleta, posjeta škola u prirodi, ekskurzija itd. (“Službene novine ZE-DO kantona” br. 14/04) i Odluke Školskog odbora Opće gimnazije u sastavu KŠC-a “Sveti Pavao” Zenica ur. br. 287-2/13 od 09. 04. 2013. god., r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za dostavu ponude za izvođenje maturalne ekskurzije na početku šk. 2013./2014.god.

1. Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za izvođenje maturalne ekskurzije u razdoblju od 29. kolovoza do 07. rujna 2013.g. s Lloret de Marom (Španjolska) kao glavnom destinacijom,
2. Okvirni program ekskurzije je sljedeći: Nica (ili Kan) 1 N, Lloret de Mar 4 PP i Padova 1ND uz obilazak Milana, Kana i Grasea u polasku, kao i Monaka, Verone i Trsta u povratku,
3. U ekskurziji će sudjelovati ukupno 61 naš učenik u pratnji 3 profesora – razrednika,
4. Obvezni sadržaji ekskurzije su:
– obilazak Barcelone (dnevni i noćni)
– obilazak Muzeja Salvadora Dalija u Figuerasu
– obilazak Venecije (dnevni)
– Potrebno je navesti i cijenu ulaznice za diskoteku u Lloret de Maru za 4 večeri (nije obvezan sadržaj), kao i za sljedeće neobvezne fakultativne izlete: stadion Nou Camp, Flamenco show “La siesta”, Port aventura i Aqua park “Marineland”,
5. Konačni program ekskurzije biti će urađen sukladno ciljevima i zadacima ekskurzije koje je utvrdio Školski odbor Gimnazije,
6. Škola zadržava pravo prihvaćanja i uključivanja organizirane skupine učenika neke druge škole zbog zajedničkog izvođenja navedenog programa ekskurzije,
7. Pravo sudjelovanja na dostavljanju ponude imaju sve licencirane putničke agencije sa sjedištem u BiH,
8. Ponuda mora obvezno sadržavati sljedeću dokumentaciju:
a) Naziv i točna adresa ponuđača,
b) Ovjerena kopija Rješenja iz sudskog registra, (ne starija od 60 dana),
c) Ovjerena kopija ID broja poreskog obveznika,
d) Dokaz o plaćenim porezima, (uvjerenje nadležne poreske uprave, ne starije od 60 dana),
e) Referenc-listu ponuđača , sa stvarnim brojem zaposlenika,
f) Uvjerenje “UTA-BiH” (Udruženja turističkih agencija BiH), da je izabrana turistička agencija verificirana za organizaciju školskih organizacija,
g) Program školske ekskurzije s točno određenom destinacijom i cijenom aranžmana, (prijevoz i smještaj sa ishranom),
h) Kalkulacija troškova (vize, kolektivni pasoš i slično), u slučaju da se putuje u inozemstvo,
i) Ovjerena Izjava o spremnosti osiguranja adekvatne police obveznog međunarodnog putničkog zdravstvenog osiguranja za učesnike ekskurzije, (policu osiguranja dostavlja izabrana agencja najkasnije 24 sata prije izvođenja ekskurzije);
j) Validan ugovor o poslovnoj suradnji i angažiranju autobusa, kao i kopija dozvole za međunarodni promet ukoliko agencija ne posjeduje autobuse,
k) Potvrda o izvršenom periodičnom tehničkom pregledu ispravnosti autobusa, (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registarski broj vozila),
l) Dokaz o starosti voznih jedinica-autobusa (ovjerene kopije saobraćajnih dozvola za autobuse kojima će se izvesti ekskurzija ili jednodnevni izlet), pri čemu će se prednost dati agencijama koje u svojoj ponudi osiguraju da starost autobusa za izvođenje višednevne ekskurzije ne prelazi 10 (deset) godina, odnosno 15 (petnaest) godina za izvođenje jednodnevnih izleta.
m) Potvrda o zaposlenim radnicima sa M2 obrascem, koji će direktno sudjelovati u realizaciji programa školske ekskurzije – ( referentni vodiči i licencirani vozači- ne starija od 60 dana),
n) Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa školske ekskurzije.
9. Kao kriteriji za odabir najpovoljnije ponude uzimaju se sljedeći čimbenici:
– Uključivanje 3 gratis usluge (putovanje, smještaj i ishrana) za troje naših profesora – voditelja ekskurzije, a za navedeni broj učenika,
– Cijena aranžmana s prijevozom i polupansionima izražena u KM,
– Kvaliteta smještaja tj. naziv, lokacija i kategorizacija hotela prema broju zvjezdica,
– Opis svih usluga vezanih za maturalnu ekskurziju koje pruža ponuđač, a koje su uključene u navedenu cijenu,
– Uvjeti i način plaćanja (prednost imaju ponude koje predviđaju veći broj rata za plaćanje),
– Cijene fakultativnih izleta izražene u KM ili u €,
– Kvaliteta prijevoza tj. autobusa,
– Referentna lista ponuđača,
– Mogućnost uključivanja gratis usluge za učenika/e lošeg imovnog stanja.
10. Rok za podnošenje prijava je 09.04. – 18.04.2013.g., a konkretne ponude mogu se dostaviti u Tajništvo škole, na školski e-mail ksc.ze.gimn@gmail.com ili na adresu škole: A.Aska Borića 20, 72 000 Zenica. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
11. Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će komisija (povjerenstvo) koju formira Školski odbor i koja će predložiti direktoru škole zaključivanje Ugovora s odabranim ponuđačem.
12. Škola neće snositi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, zadržava pravo djelomičnog prihvaćanja ili ugovaranja u cjelosti, u slučaju pojave neplaniranih okolnosti zadržava pravo poništenja javnog nadmetanja prije sklapanja pismenog ugovora bez snošenja ikakve odgovornosti prema ponuđaču.
13. Odabrana agencija – ponuđač mora u ugovoru precizirati pod kojim uvjetima se može izvršiti otkazivanje maturalne ekskurzije nakon potpisivanja ugovora (uvjeti “više sile” su: prirodne katastrofe, epidemije, ratni sukobi, socijalni nemiri i sl.).
14. Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti u Tajništvu škole ili kod direktora Opće gimnazije na telefone: 032/449-112 i 032/449-106.

Zenica, 09.04.2013.g.
Predsjednik Školskog odbora:
Pero Akrapović, ing. inf.