Image Alt

KŠC Zenica

  /  Centar   /  Javni poziv za realizaciju maturalne ekskurzije u Italiju (Toskana) u travnju 2023. godine
KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

Javni poziv za realizaciju maturalne ekskurzije u Italiju (Toskana) u travnju 2023. godine

Ur. br.  41/23
Datum: 18.1.2023. godine

Na temelju Uputstva u provođenju procedura za prikupljanje ponuda za izvođenje školskih ekskurzija u osnovnim i srednjim školama na području Ze-do kantona broj 10-38-6757/11 od 17.3.2011. godine, Instrukcije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za organizovanje školskih izleta, škola u prirodi, ekskurzija, logorovanja i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola broj 10-34-12868-1-03/22 od 12.4.2022. godine, Školski odbor Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica na sjednici održanoj dana 10.1.2023. godine, d o n o s i

O D L U K U

o objavljivanju Javnog poziva na web stranici i oglasnoj ploči Škole za realizaciju maturalne ekskurzije u Italiju (Toskana) u travnju 2023. godine

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

1.1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Naziv: Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica
ID broj: 4218088900006
Adresa: Aska Borića br. 20
Poštanski broj: 72000
Grad/Općina – Županija: Zenica – Zeničko-dobojska

Kontakt osoba: Igor Krezić
Telefon: 032/465-351 ; Mobitel: 062/721-290
Elektronska pošta: racunovodstvo@ksc-zenica.edu.ba
Internet adresa: https://ksc-zenica.edu.ba/

1.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta
Pravno lice

I 2.b. Nivo
Entitetski nivo, Federacija BiH

I 2.c. Djelatnost
Obrazovanje

ODJELJAK II.: PREDMET UGOVORA I OSTALE SPECIFIKACIJE

II 1. Vrsta ugovora – Usluge, usluge prijevoza kopnom putnika i roba
II 2. Podjela na lotove – Ne
II 3. Namjerava li se zaključiti okvirni sporazum? – Ne

II 4. Opis

II 4.а. Naziv predmeta ugovora – Nabavka usluge – maturalna ekskurzija učenika IV. razreda u školskoj 2022./2023. godini
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora – Izvođenje maturalne ekskurzije (prijevoz učenika i hotelski smještaj i hrana) učenika IV. razreda Opće gimnazije u školskoj 2023./2023. godini; prikupljanje ponuda za organiziranje maturalne ekskurzije u travnju 2023. godine (školska godina 2022./2023.).

II 4.c. Jedinstveni riječnik Javne nabave (JRJN)

Glavni predmet Glavni riječnik
Kod Opis
63500000-4 Usluge putničkih agencija i turoperatora te usluge pomoći turistima
63520000-0 Usluge prijevozne agencije

4.d. Ukupna količina ili obim ugovora – Broj učenika koji sudjeluju u ekskurziji: 30 (trideset)
4.e. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga – Zenica – Italija (Toscana) – Zenica

4.f. Vrijeme realiziranja (trajanje ugovora ili rok izvršenja ugovora)
Planirani odlazak na putovanje: 23.4./24.4.2023. godine
Planirani povratan s putovanja: 28.4./29.4.2023. godine

4.g. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? – Ne
4.h. Okvirni program ekskurzije – Okvirni program ekskurzije sastoji se od 4 (četiri) noćenja u oblasti Toscane (Montecatini Terme, San Gimignano ili slično). Usputne posjete drugim gradovima (poput Verone, Bologne, Venecije i sl.) tijekom putovanja ostavljaju se ponuđaču na izbor u ponudi.

4.i. Obvezni sadržaji programa ekskurzije (planirani obilasci uz pratnju stručnog vodiča)

 1. obilazak Firence
 2. obilazak Pise
 3. obilazak Siene

4.j. Neobvezni sadržaji program ekskurzije (ukoliko se može realizirati u sklopu navedenog plana – nije eliminatoran faktor)

 1. obilazak Cinque terre
 2. obilazak Lucca
 3. obilazak Riminija i San Marina

5. Pravo učešća

Licencirane turističke agencije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

6. Obvezni uslovi za učešće

Obvezni elementi ponude su:

 1. Starost voznih jedinica – autobusa kojima će se izvesti ekskurzija ne smije prelaziti 10 (deset) godina
 2. U ponudu trebaju biti uključene 3 (tri) gratis usluge (putovanje, smještaj i hrana) za profesore – voditelje ekskurzije za navedeni broj učenika
 3. Dnevnice za profesore – voditelje ekskurzije
 4. Kategorizacija hotela (kvaliteta smještaja i lokacija) – minimalno 3 zvjezdice
 5. Uvjeti i način plaćanja: obročno (na više jednakih mjesečnih rata) od kojih minimalno 1 (jedna) nakon povratna s ekskurzije,
 6. Preciziranje uvjeta pod kojima se može izvršiti otkazivanje maturalne ekskurzije nakon potpisivanja ugovora (uvjeti: viša sila – prirodne katastrofe, epidemija, ratni sukobi, socijalni nemiri i slično),
 7. Konačni program ekskurzije bit će urađen sukladno ciljevima i zadacima ekskurzije koje je utvrdio Školski odbor gimnazije,
 8. Škola zadržava pravo prihvaćanja i uključivanja organizirane skupine učenika neke druge škole zbog zajedničkog izvođenja navedenog programa ekskurzije.

6. Informacije za formiranje cijene aranžmana/ponude:

6.a. Bitne informacije za formiranje konačne cijene aranžmana/ponude

U konačnu cijenu aranžmana potrebno je uključiti:

 1. Obvezne fakultativne izlete (posjete Firenci, Sieni, Pisi, San Marinu, Riminiju)
 2. Troškove osiguranja (koji također trebaju biti taksativno navedeni u kalkulaciji), i to PZO (putničko zdravstveno osiguranje).
 3. 6.b. Dodatne troškovi

Ponuđač će taksativno navesti i sljedeće informacije roditeljima/starateljima na znanje, te će im ponuditi:

 1. osiguranje od otkaza putovanja
 2. osiguranje od COVID-19

Ukoliko roditelj/staratelj učenika odluči uplatiti neko od gore navedenih osiguranja, odabrani ponuđač (turistička agencija) će dostaviti cijenu osiguranja kao i instrukciju za plaćanje te će istu dobiti tijekom potpisivanja ugovora.

6.c. Fakultativni izleti

 1. Neobvezni fakultativni izleti – diskoteka, vodeni park i drugo – zasebno navesti u ponudi (cijena izražena u EUR)
 2. Navesti sve ostale moguće troškove koji mogu imati značajnog utjecaja na formiranje konačne cijene aranžmana
 3. Ukoliko je po programu ekskurzije moguće uključiti i realizirati posjetu Cinque Terre, izlet uključiti u ekskurziju

ODJELJAK III.: SADRŽAJ PONUDE, KRITERIJ I ROKOVI

III. 2. Sadržaj ponude

Ponuda ponuđača koji se javlja na Javni poziv obvezno mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Naziv i točno adresu ponuđača
 2. Ovjerena kopija Rješenja iz sudskog registra (ne starija od 60 dana),
 3. Ovjerena kopija ID broja poreskog obveznika,
 4. Dokaz o plaćenim porezima, uvjerenje nadležne poreske uprave (ne starije od 60 dana),
 5. Referenc listu ponuđača, sa stvarnim brojem zaposlenika,
 6. Uvjerenje „UTA-BiH“ (Udruženje turističkih agencija BiH) da je izabrana turistička agencija verificirana za organiziranje školskih ekskurzija,
 7. Program školske ekskurzije sa točno određenom destinacijom i cijenom aranžmana (prijevoz i smještaj sa ishranom),
 8. Kalkulacija troškova (vize, kolektivni pasoš i slično) u slučaju da se putuje u inozemstvo,
 9. Ovjerena Izjava o spremnosti osiguranja adekvatne police obveznog međunarodnog putničkog zdravstvenog osiguranja za učesnike ekskurzije (policu osiguranja dostavlja izabrana agencija najkasnije 24 sata prije izvođenja ekskurzije),
 10. Validan ugovor o poslovnoj suradnji i angažiranju autobusa, kao i kopija dozvole za međunarodni saobraćaj ukoliko agencija ne posjeduje autobuse,
 11. Potvrda o izvršenom periodičnom tehničkom pregledu ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registarski broj vozila),
 12. Izjavu da smještaj u kojem će učenici i profesori odsjesti po kategorizaciji hotela je minimalno 3 zvjezdice,
 13. Izjavu da vozna jedinica – autobus kojim će se izvesti ekskurzija nije stariji od 10 godina
 14. Dokaz o starosti voznih jedinica – autobusa (ovjerena kopija saobraćajnih dozvola za autobus/autobuse kojima će se izvesti ekskurzija),
 15. Potvrda o zaposlenim radnicima sa M2 obrascem, koji će izravno sudjelovati u realiziranju programa školske ekskurzije (referentni vodič/vodiči i licencirani vozaći – ne starija od 60 dana),
 16. Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa školske ekskurzije

III. 3. Dostavljanje ponude i rokovi

III. 3.1. – Objava javnog poziva
Dana 19.1.2023. godine na web stranici škole

III. 3.2. – Trajanje javnog poziva
Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

III. 3.3. – Način dostavljanja ponude
Preporučenom poštom

III. 3.4. – Adresa na koju se ponuda dostavlja
Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica
Ul. Aska Borića br. 20, 72 000 Zenica, BiH, sa naznakom
„Za Javni poziv za realiziranje maturalne ekskurzije“

III. 3.5. Rok za dostavljanje ponuda
Zaključno sa 27.1.2023. godine do 1500 sati

III. 3.6. Vrijeme i mjesto otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda će se realizirati u prostorijama škole dana 30.1.2023. godine s početkom u 1700 sati što ujedno predstavlja i poziv svim ponuđačima koji su poslali svoje ponude da nazoče otvaranju. Otvaranje i bodovanje ponuda izvršit će Komisija za javne nabave koju je imenovao Školski odbor (ur. br. 40/23 od 18.1.2023. godine) te će sačiniti Izvješće o pristiglim ponudama i bodovanju istih Školskom odboru koji će izvršiti odabir najpovoljnijeg ponuđača.

III. 4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
Najniža ponuđena cijena

ODJELJAK IV.: OSTALE ODREDBE JAVNOG POZIVA

1. Ostale odredbe

Škola ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja. Zadržava pravo prihvatanja u cijelosti ili djelomično ugovaranje. Škola također zadržava pravo poništenja Javnog poziva, odbijanje dijela ili svih prispjelih ponuda prije sklapanja pismenih Ugovora bez snošenja ikakve odgovornosti ponuđačima i bez obveze objašnjavanja razloga postupanja.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, i isteka žalbenog roka od 3 (tri) dana, ponuđač dostavlja Nacrt ugovora Školi. Nakon usaglašavanja istog, u koordinaciji s Upravom škole i u školskim prostorijama realizirat će se potpisivanje ugovora između roditelja i odabrane turističke agencije.

2. Aneksi

Aneksi Javnog poziva su:

 1. Aneks A – Obrazac za dostavljanje ponuda
 2. Aneks B – Obrazac za cijenu ponude

ODJELJAK V.: OSIGURANJE NOVČANIH SREDSTAVA

1. Osiguranje novčanih sredstava za realiziranje maturalne ekskurzije

Sva sredstva za plaćanje realiziranja maturalne ekskurzije, u potpunosti, u svim gore navedenim elementima, snose učenici odnosno njihovi roditelji/staratelji koji će potpisati Ugovor sa odabranim najpovoljnijim ponuđačem koji će dostaviti instrukciju za plaćanje kako bi se proces iste olakšao. Učenici, odnosno njihovi roditelji/staratelji potpisivanje Ugovora obvezuju se plaćati redovito prethodno dogovorene iznose rata po utvrđenoj i dogovorenoj dinamici plaćanja obveza prema ponuđaču. Škola ne snosi nikakve obveze u bilo kakvom obliku plaćanja, dok odgovornost za navedene usluge koje su prethodno navedene u ovom Javnom pozivu (usluge smještaja, ishrane i slično) snosi odabrana turistička agencija.