Image Alt
  /  Oglasna ploča OG   /  Natječaj OG   /  NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta u 2. polugodištu šk. 2014./2015.god.

NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta u 2. polugodištu šk. 2014./2015.god.

KŠC “SVETI PAVAO” ZENICA
OPĆA GIMNAZIJA
A. ASKA BORIĆA BR. 20
72 000 ZENICA

Na temelju članaka 114. i 130. stavak 1. Zakona o srednjoj školi (“Službene novine ZE-DO kantona” br. 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), članka 109. Pravila škole, Odluke Školskog odbora ur. br. 1311-1/14 od 12.12.2014.g., te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona br. 10-38-1320-01/14 od 23.12.2014.g., Školski odbor r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta u 2. polugodištu šk. 2014./2015.god.

1. profesor filozofije – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (6 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
2. profesor grčkog jezika – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (6 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
3. profesor matematike – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (9 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
4. profesor geografije – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (4 sata tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,

Opći uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o srednjoj školi uz odgovarajući stručni profil u skladu sa zahtjevima Nastavnog plana i programa Sustava katoličkih Škola za Europu u BiH, kao i odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja u osnovnim i srednjim školama navedenog Sustava. Poželjno je i radno iskustvo u nastavi.

Potrebna dokumenta (original ili ovjerena fotokopija):

– prijava sa životopisom s podacima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima, metodičkoj kreativnosti, o praćenju suvremene stručne literature – popis bibliografskih jedinica (obvezno sadrži: adresu i mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail)
– diploma o stručnoj spremi
– uvjerenje o državljanstvu
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja
– relevantna dokumentacija (ukoliko je kandidat posjeduje) kao što je: kopija radničke knjžice, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o dužini čekanja na posao i sl.
– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (po prijamu u radni odnos)
– liječničko uvjerenje (po prijamu u radni odnos)

Napomena:

Uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i liječničko uvjerenje ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete stručne spreme uzeti će se u obzir samo u slučaju neprijavljivanja stručnih kandidata, sukladno Uputstvu MONKS-a ZDK br. 10-38-11516/14. od 10.06.2014.g.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni. S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete obaviti će se intervju dana 5. siječnja 2015.g. u 1300 sati.
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom poslati putem pošte na navedenu adresu s naznakom “prijava na natječaj”.