Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  Obavijest o javnom pozivu – za izvođenje maturalne eksukrzije za šk. god. 2023./2024.

Obavijest o javnom pozivu – za izvođenje maturalne eksukrzije za šk. god. 2023./2024.

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

Na temelju Uputstva u provođenju procedura za prikupljanje ponuda za izvođenje školskih ekskurzija u osnovnim i srednjim školama na području Ze-do kantona broj 10-38-6757/11 od 17.3.2011. godine, Instrukcije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za organizovanje školskih izleta, škola u prirodi, ekskurzija, logorovanja i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola broj 10-34-12868-1-03/22 od 12.4.2022. godine te Instrukcije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport br. 10-34-2225-1-03/23 od 27.4.2023. godine, Školski odbor Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica na sjednici održanoj dana 5.6.2023.godine, d o n o s i

O D L U K U

raspisivanju Javnog poziva za dostavljanje ponuda za izvođenje maturalne ekskurzije

u školskoj 2023./2024. godini

 

 

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGANI. 1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU
Naziv: Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica
ID broj: 4218088900006
Adresa: Aska Borića br. 20
Poštanski broj: 72000
Grad/Općina – Županija: Zenica – Zeničko-dobojska
Kontakt osoba: Igor Krezić
Telefon:032/465-351 ; Mobitel: 062/721-290
Elektronska pošta:racunovodstvo@ksc-zenica.edu.ba
Internet adresa:https://ksc-zenica.edu.ba/

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 2.a. Vrsta
Javna ustanova
I 2.b. Nivo
Entitetski nivo, Federacija BiH
I 2.c. Djelatnost
Obrazovanje
ODJELJAK II.: PREDMET UGOVORA I OSTALE SPECIFIKACIJE
II 1. Vrsta ugovora

Usluge, usluge prijevoza kopnom putnika i roba
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Namjerava li se zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.а. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge – maturalna ekskurzija učenika IV. razreda u školskoj 2023./2024. godini
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje maturalne ekskurzije (prijevoz učenika i hotelski smještaj i hrana) učenika IV. razreda Opće gimnazije u školskoj 2023./2024. godini; prikupljanje ponuda za organiziranje maturalne ekskurzije u rujnu 2023. godine (školska godina 2023./2024.).
II. 4.c. Ukupna količina ili obim ugovora
Broj učenika koji sudjeluju u ekskurziji:23 (dvadesetitri)
Broj nastavnika/pratitelja koji sudjeluju u ekskurziji: 2 (dva)
II. 4.d. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga
Zenica – Italija – Zenica
II. 4.e. Vrijeme realiziranja (trajanje ugovora ili rok izvršenja ugovora)
Planirani odlazak na putovanje: 20.9.2023. godine
Trajanje ekskurzije: 7 (sedam) dana na bazi 4 (četiri) polupansiona
II. 4.f. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II. 4.g. Okvirni program ekskurzije
Okvirni program ekskurzije sastoji se od osnovnog paketa putovanja koji čine 4 (četiri) noćenja na bazi 4 (četiri) polupansiona, od čega tri (3) noćenja u Riminiju, a 1 (jedno) noćenje u oblasti Lido di Jesolo.
II. 4.h. Obvezni sadržaji programa ekskurzije (planirani obilasci uz pratnju stručnog vodiča)
a) obilazak Bologne,
b) obilazak Firence,
c) obilazak San Marina,
d) obilazak Venecije,
e) zabavni park Mirabilandia,
f) obilazak Lido di Jesolo, i
g) obilazak Riminija.

II. 5. Pravo učešća
Licencirane turističke agencije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i koje posjeduju Licencu za organiziranje turističkog putovanja izdatu od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK prema Instrukciji br. 10-34-2225-1-03/23 od 27.4.2023. godine.

II. 6. Obvezni uslovi za učešće
Obvezni elementi ponude su:
1. Starost voznih jedinica – autobusa kojima će se izvesti ekskurzija ne smije prelaziti 10
(deset) godina
2. U ponudu trebaju biti uključene 2 (dva) gratis usluge (putovanje, smještaj i hrana) za
profesore – voditelje ekskurzije za navedeni broj učenika
3. Kategorizacija hotela (kvaliteta smještaja i lokacija) – minimalno 3 zvjezdice
4. Uvjeti i način plaćanja: obročno (na više jednakih mjesečnih rata) od kojih minimalno
1 (jedna) nakon povratka s ekskurzije,
5. Preciziranje uvjeta pod kojima se može izvršiti otkazivanje maturalne ekskurzije
nakon potpisivanja ugovora (uvjeti: viša sila – prirodne katastrofe, epidemija, ratni
sukobi, socijalni nemiri i slično),
6. Konačni program ekskurzije bit će urađen sukladno ciljevima i zadacima ekskurzije
koje je utvrdio Školski odbor gimnazije,
7. Škola zadržava pravo prihvaćanja i uključivanja organizirane skupine učenika neke
druge škole zbog zajedničkog izvođenja navedenog programa ekskurzije.
II. 6. Informacije za formiranje cijene aranžmana/ponude:
II. 6.a. Bitne informacije za formiranje konačne cijene aranžmana/ponude
U konačnu cijenu aranžmana potrebno je uključiti:

a. Obvezne fakultativne izlete (kao u točki II. 4.h.)
b. Troškove osiguranja (koji također trebaju biti taksativno navedeni u
kalkulaciji), i to PZO (putničko zdravstveno osiguranje).

II. 6.b. Dodatne troškovi
Ponuđač će taksativno navesti i sljedeće informacije roditeljima/starateljima na znanje, te će
im ponuditi:
a. osiguranje od otkaza putovanja
Ukoliko roditelj/staratelj učenika odluči uplatiti neko od gore navedenih osiguranja, odabraniponuđač (turistička agencija) će dostaviti cijenu osiguranja kao i instrukciju za
plaćanje te će istu dobiti tijekom potpisivanja ugovora.
II. 6.c. Fakultativni izleti
1. Neobvezni fakultativni izleti – diskoteka – zasebno navesti u ponudi (cijena izražena u EUR)
2. Navesti sve ostale moguće troškove koji mogu imati značajnog utjecaja na formiranje konačne cijene aranžmana

ODJELJAK III.: SADRŽAJ PONUDE, KRITERIJ I ROKOVI
III. 2. Sadržaj ponude
Ponuda ponuđača koji se javlja na Javni poziv obvezno mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. Naziv i točno adresu ponuđača
2. Ovjerena kopija Rješenja iz sudskog registra (ne starija od 60 dana),
3. Ovjerena kopija ID broja poreskog obveznika,

4. Dokaz o plaćenim porezima, uvjerenje nadležne poreske uprave (ne starije od 60 dana),
5. Referenc listu ponuđača, sa stvarnim brojem zaposlenika,
6. Uvjerenje „UTA-BiH“ (Udruženje turističkih agencija BiH) da je izabrana turistička agencija verificirana za organiziranje školskih ekskurzija,
7. Licenca za organiziranje turističkog putovanja izdatu od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK prema Instrukciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport br. 10-34-2225-1-03/23 od 27.4.2023. godine,
8. Program školske ekskurzije sa točno određenom destinacijom i cijenom aranžmana (prijevoz i smještaj sa ishranom),
9. Kalkulacija troškova (vize, kolektivni pasoš i slično) u slučaju da se putuje u inozemstvo,
10. Ovjerena Izjava o spremnosti osiguranja adekvatne police obveznog međunarodnog putničkog zdravstvenog osiguranja za učesnike ekskurzije (policu osiguranja dostavlja
izabrana agencija najkasnije 24 sata prije izvođenja ekskurzije),
11. Validan ugovor o poslovnoj suradnji i angažiranju autobusa, kao i kopija dozvole za međunarodni saobraćaj ukoliko agencija ne posjeduje autobuse,
12. Potvrda o izvršenom periodičnom tehničkom pregledu ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registarski broj vozila),
13. Izjavu da smještaj u kojem će učenici i profesori odsjesti po kategorizaciji hotela je minimalno 3 zvjezdice,
14. Izjavu da vozna jedinica – autobus kojim će se izvesti ekskurzija nije stariji od 10 godina
15. Dokaz o starosti voznih jedinica – autobusa (ovjerena kopija saobraćajnih dozvola za autobus/autobuse kojima će se izvesti ekskurzija),
16. Potvrda o zaposlenim radnicima sa M2 obrascem, koji će izravno sudjelovati u realiziranju programa školske ekskurzije (referentni vodič/vodiči i licencirani vozaći –
ne starija od 60 dana),
17. Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa školske ekskurzije

III. 3. Dostavljanje ponude i rokovi
III. 3.1. – Objava javnog poziva
Dana 8.6.2023. godine na web stranici škole
III. 3.2. – Trajanje javnog poziva
Javni poziv ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja
III. 3.3. – Način dostavljanja ponude
Preporučenom poštom
III. 3.4. – Adresa na koju se ponuda dostavlja

Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica
Ul. Aska Borića br. 20, 72 000 Zenica, BiH, sa naznakom
„Za Javni poziv za realiziranje maturalne ekskurzije“

III. 3.5. Rok za dostavljanje ponuda

Zaključno sa 16.6.2023. godine

III. 3.6. Vrijeme i mjesto otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda će se realizirati u prostorijama škole dana 20.6.2023. godine s početkom u 11 00 sati što ujedno predstavlja i poziv svim ponuđačima koji su poslali svoje ponude da nazoče otvaranju. Otvaranje i bodovanje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva i izbor najpovoljnijeg ponuđača koju je imenovao Školski odbor (ur. br. 385/23 od 5.6.2023. godine) te će sačiniti Izvješće o pristiglim ponudama i bodovanju istih Školskom odboru koji će izvršiti odabir najpovoljnijeg ponuđača.

III. 4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
Najniža ponuđena cijena

ODJELJAK IV.: OSTALE ODREDBE JAVNOG POZIVA
IV. 1. Ostale odredbe
Škola ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja. Zadržava pravo prihvatanja u cijelosti ili djelomično ugovaranje. Škola također zadržava pravo poništenja
Javnog poziva, odbijanje dijela ili svih prispjelih ponuda prije sklapanja pismenih Ugovora bez snošenja ikakve odgovornosti ponuđačima i bez obveze objašnjavanja razloga postupanja. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, i isteka žalbenog roka od 3 (tri) dana, ponuđač dostavlja Nacrt ugovora Školi. Nakon usaglašavanja istog, u koordinaciji s Upravom škole i u školskim prostorijama realizirat će se potpisivanje ugovora između direktorice, kao predstavnika Škole, i odabrane turističke agencije.

IV. 2. Aneksi
Aneksi Javnog poziva su:
a) Aneks A – Obrazac za dostavljanje ponuda
b) Aneks B – Obrazac za cijenu ponude

ODJELJAK V.: OSIGURANJE NOVČANIH SREDSTAVA
V. 1. Osiguranje novčanih sredstava za realiziranje maturalne ekskurzije
Sva sredstva za plaćanje realiziranja maturalne ekskurzije, u potpunosti, u svim gore navedenim elementima, snose učenici odnosno njihovi roditelji/staratelji koji će dostaviti
potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju izmirivanja financijskih obveza prema odabranoj turističkog agenciji, aprema instrukciji za plaćanje, kako bi se proces iste olakšao i ubrzao. Učenici, odnosno njihovi roditelji/staratelji obvezuju se plaćati redovito prethodno dogovorene iznose rata po utvrđenoj i dogovorenoj dinamici plaćanja obveza prema
ponuđaču. Škola ne snosi nikakve obveze u bilo kakvom obliku plaćanja, dok odgovornost za navedene usluge koje su prethodno navedene u ovom Javnom pozivu (usluge smještaja, ishrane i slično) snosi odabrana turistička agencija.

Ur. br. 384-1/23
Datum: 5.6.2023. godine