Image Alt
  /  Centar   /  Odluka o objavljivanju Javnog pozivaza realizaciju maturalne ekskurzije u Hrvatsku u lipnju 2024. godine

Odluka o objavljivanju Javnog pozivaza realizaciju maturalne ekskurzije u Hrvatsku u lipnju 2024. godine

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

Na temelju Uputstva u provođenju procedura za prikupljanje ponuda za izvođenje školskih ekskurzija u osnovnim i srednjim školama na području Ze-do kantona broj 10-38-6757/11 od 17.3.2011. godine, Instrukcije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za organizovanje školskih izleta, škola u prirodi, ekskurzija, logorovanja i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola broj 10-34-12868-1-03/22 od 12.4.2022. godine, Školski odbor Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ Osnovna škola Zenica, d o n o s i

 

O D L U K U

o objavljivanju Javnog poziva na web stranici i oglasnoj ploči Škole

za realizaciju maturalne ekskurzije u Hrvatsku u lipnju 2024. godine

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

 1. 1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Naziv: Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Osnovna škola Zenica

ID broj: 4218089030005

Adresa: Aska Borića br. 20

Poštanski broj: 72000

Grad/Općina – Županija: Zenica – Zeničko-dobojska

 

Kontakt osoba: Igor Krezić

Telefon: 032/465-351 ; Mobitel: 062/721-290

Elektronska pošta: racunovodstvo@ksc-zenica.edu.ba

Internet adresa: https://ksc-zenica.edu.ba/

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice

I 2.b. Razina

Entitetska razina, Federacija BiH

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II.: PREDMET UGOVORA I OSTALE SPECIFIKACIJE

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, usluge prijevoza kopnom putnika i roba

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Namjerava li se zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.а. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge – maturalna ekskurzija učenika IX. razreda u školskoj 2023./2024. godini

 

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje maturalne ekskurzije (prijevoz učenika i hotelski smještaj i hrana) učenika IX. razreda Osnovne škole u školskoj 2023./2024. godini; prikupljanje ponuda za organiziranje maturalne ekskurzije u prvoj polovini lipnja 2024. godine.

 

 1. 4.c. Ukupna količina ili obim ugovora

Broj sudionika: 64 učenika

 

 1. 4.d. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga

Zenica – Hrvatska (Istra) – Zenica

 

 1. 4.e. Vrijeme realiziranja (trajanje ugovora ili rok izvršenja ugovora)

Planirani odlazak na putovanje: prva polovina lipnja tekuće godine

 

 1. 4.f. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

 

 1. 4.g. Okvirni program ekskurzije

Okvirni program ekskurzije sastoji se od 4 (četiri) noćenja u Puli (okolina Pule ili drugo, na prijedlog agencije) na bazi punog pansiona.

 

 1. 4.h. Dodatni sadržaji program ekskurzije (ukoliko se može realizirati u sklopu navedenog plana – planirani obilasci uz pratnju stručnog vodiča)

Predloženi obilasci koji se mogu uzeti u razmatranje, a koje će konačno ponuđač uzeti u obzir i prilagoditi svom programu i isti dati na prijedlog su: obilasci gradova (Pula, Opatija, Rovinj, NP Brijuni i obilasci drugih gradova koji su na predloženoj ruti), diskoteka i slično.

Ponuđač ima pravo dati prijedlog drugih obilazaka tijekom realizacije ekskurzije.

 

 1. 5. Pravo učešća

Licencirane turističke agencije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

 

 1. 6. Obvezni uslovi za učešće

Obvezni elementi ponude su:

 1. Starost voznih jedinica – autobusa kojima će se izvesti ekskurzija ne smije prelaziti 10 (deset) godina
 2. U ponudu trebaju biti uključene gratis usluge (putovanje, smještaj i hrana) i to za: četiri (4) za profesore – voditelje ekskurzije za navedeni broj učenika i tri (3) za učenika u potrebi,
 3. Uvjeti i način plaćanja: obročno, na 4 (četiri) mjesečne rate,
 4. Kategorizacija hotela (kvaliteta smještaja i lokacija) – minimalno 3 zvjezdice,
 5. Preciziranje uvjeta pod kojima se može izvršiti otkazivanje maturalne ekskurzije nakon potpisivanja ugovora (uvjeti: viša sila – prirodne katastrofe, epidemija, ratni sukobi, socijalni nemiri i slično),
 6. Konačni program ekskurzije bit će urađen sukladno ciljevima i zadacima ekskurzije koje je utvrdio Školski odbor Osnovne škole,
 7. Škola zadržava pravo prihvaćanja i uključivanja organizirane skupine učenika neke druge škole zbog zajedničkog izvođenja navedenog programa ekskurzije.

 

 1. 6. Informacije za formiranje cijene aranžmana/ponude:

 

 1. 6.a. Bitne informacije za formiranje konačne cijene aranžmana/ponude

 

U konačnu cijenu aranžmana potrebno je uključiti:

 1. Ponuđene fakultativne izlete (točka II. 4.i.)
 2. Troškove osiguranja (koji također trebaju biti taksativno navedeni u kalkulaciji), i to PZO (putničko zdravstveno osiguranje).

 

 1. 6.b. Dodatne troškovi

Ponuđač će taksativno navesti i sljedeće informacije roditeljima/starateljima na znanje, te će im ponuditi: osiguranje od otkaza putovanja.

Ukoliko roditelj/staratelj učenika odluči uplatiti neko od gore navedenih osiguranja, odabrani ponuđač (turistička agencija) će dostaviti cijenu osiguranja kao i instrukciju za plaćanje te će istu dobiti tijekom potpisivanja ugovora.

 1. 6.c. Fakultativni izleti
 2. Neobvezni fakultativni izleti – posjeta i obilazak gradova, diskoteka i drugo – zasebno navesti u ponudi (cijena izražena u EUR)
 3. Navesti sve ostale moguće troškove koji mogu imati značajnog utjecaja na formiranje konačne cijene aranžmana

ODJELJAK III.: SADRŽAJ PONUDE, KRITERIJ I ROKOVI

III. 2. Sadržaj ponude

Ponuda ponuđača koji se javlja na Javni poziv obvezno mora sadržavati sljedeću dokumentaciju poredanu točno ovih redosljedom:

 1. Naziv i točno adresu ponuđača
 2. Ovjerena kopija Rješenja iz sudskog registra (ne starija od 60 dana),
 3. Ovjerena kopija ID broja poreskog obveznika,
 4. Dokaz o plaćenim porezima, uvjerenje nadležne poreske uprave (ne starije od 60 dana),
 5. Referenc listu ponuđača, sa stvarnim brojem zaposlenika,
 6. Uvjerenje „UTA-BiH“ (Udruženje turističkih agencija BiH) da je izabrana turistička agencija verificirana za organiziranje školskih ekskurzija,
 7. Licenca za organiziranje turističkog putovanja izdatu od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK prema Instrukciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport br. 10-34-2225-1-03/23 od 27.4.2023. godine,
 8. Program školske ekskurzije sa točno određenom destinacijom i cijenom aranžmana (prijevoz i smještaj sa ishranom),
 9. Kalkulacija troškova (vize, kolektivni pasoš i slično) u slučaju da se putuje u inozemstvo,
 10. Ovjerena Izjava o spremnosti osiguranja adekvatne police obveznog međunarodnog putničkog zdravstvenog osiguranja za učesnike ekskurzije (policu osiguranja dostavlja izabrana agencija najkasnije 24 sata prije izvođenja ekskurzije),
 11. Validan ugovor o poslovnoj suradnji i angažiranju autobusa, kao i kopija dozvole za međunarodni saobraćaj ukoliko agencija ne posjeduje autobuse,
 12. Potvrda o izvršenom periodičnom tehničkom pregledu ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registarski broj vozila),
 13. Izjavu da smještaj u kojem će učenici i profesori odsjesti po kategorizaciji hotela je minimalno 3 zvjezdice,
 14. Izjavu da vozna jedinica – autobus kojim će se izvesti ekskurzija nije stariji od 10 godina
 15. Dokaz o starosti voznih jedinica – autobusa (ovjerena kopija saobraćajnih dozvola za autobus/autobuse kojima će se izvesti ekskurzija),
 16. Potvrda o zaposlenim radnicima sa M2 obrascem, koji će izravno sudjelovati u realiziranju programa školske ekskurzije (referentni vodič/vodiči i licencirani vozaći – ne starija od 60 dana),
 17. Tehnička i profesionalna sposobnost u skladu sa Zakonom o javnim nabavama

U skladu sa članom 48. i 49. Zakona o javnim nabavama, ponuđač treba ispunjavati sljedeće uvjete: ima uredno izvršena najmanje dva ugovora o nabavi sa istim ili sličnim predmetom nabave, u posljednje dvije godine (U svrhu dokazivanja o ispunjavanju uvjeta iz člana 48. i 49. Zakona o javnim nabavama, ponuđač je dužan dostaviti popis izvršenih ugovora u posljednje dvije godine, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica ponuđača), i

 1. Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa školske ekskurzije

III. 3. Dostavljanje ponude i rokovi

 

III. 3.1. – Objava javnog poziva

Dana 19.1.2024. godine na web stranici i oglasnoj ploči škole

 

III. 3.2. – Trajanje javnog poziva

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

 

III. 3.3. – Način dostavljanja ponude

Preporučenom poštom ili na Protokol škole

 

III. 3.4. – Adresa na koju se ponuda dostavlja

Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Osnovna škola, Zenica

Ul. Aska Borića br. 20, 72 000 Zenica, BiH, sa naznakom

„Za Javni poziv za realiziranje maturalne ekskurzije“

 

III. 3.5. Rok za dostavljanje ponuda

Zaključno sa 29.1.2024. godine do 1500 sati

 

III. 3.6. Vrijeme i mjesto otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda će se realizirati u prostorijama škole dana 29.1.2024. godine s početkom u 1630 sati što ujedno predstavlja i poziv svim ponuđačima koji su poslali svoje ponude da nazoče otvaranju. Otvaranje i bodovanje ponuda izvršit će Komisija za javne nabave koju je imenovao Školski odbor te će sačiniti Izvješće o pristiglim ponudama i bodovanju istih Školskom odboru koji će izvršiti odabir najpovoljnijeg ponuđača.

 

III. 4. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude

Kriterij: NAJNIŽA PONUĐENA CIJENA

ODJELJAK IV.: OSTALE ODREDBE JAVNOG POZIVA

 1. 1. Ostale odredbe

Škola ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja. Zadržava pravo prihvatanja u cijelosti ili djelomično ugovaranje. Škola također zadržava pravo poništenja Javnog poziva, odbijanje dijela ili svih prispjelih ponuda prije sklapanja pismenih Ugovora bez snošenja ikakve odgovornosti ponuđačima i bez obveze objašnjavanja razloga postupanja.

 

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, i isteka žalbenog roka od 3 (tri) dana, ponuđač dostavlja Nacrt ugovora Školi. Nakon usaglašavanja istog, u koordinaciji s Upravom škole i u školskim prostorijama realizirat će se potpisivanje ugovora između roditelja i odabrane turističke agencije.

 1. 2. Aneksi

Aneksi Javnog poziva su:

 1. Aneks A – Obrazac za dostavljanje ponuda
 2. Aneks B – Obrazac za cijenu ponude

Aneksi se dostavljaju isključivo popunjeni elektronski, nakon dokumentacije iz točke III. 2.

ODJELJAK V.: OSIGURANJE NOVČANIH SREDSTAVA

 1. 1. Osiguranje novčanih sredstava za realiziranje maturalne ekskurzije

Sva sredstva za plaćanje realiziranja maturalne ekskurzije, u potpunosti, u svim gore navedenim elementima, snose učenici odnosno njihovi roditelji/staratelji koji će potpisati Ugovor sa odabranim najpovoljnijim ponuđačem koji će dostaviti instrukciju za plaćanje kako bi se proces iste olakšao. Učenici, odnosno njihovi roditelji/staratelji potpisivanje Ugovora obvezuju se plaćati redovito prethodno dogovorene iznose rata po utvrđenoj i dogovorenoj dinamici plaćanja obveza prema ponuđaču. Škola ne snosi nikakve obveze u bilo kakvom obliku plaćanja, dok odgovornost za navedene usluge koje su prethodno navedene u ovom Javnom pozivu (usluge smještaja, ishrane i slično) snosi odabrana turistička agencija.

 

Datum: 19.1.2024. godine

Ur .br.: 63/24