Image Alt
  /  Centar   /  Predmet: Poziv za dostavu ponude

Predmet: Poziv za dostavu ponude

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo – KŠC „Sveti Pavao“ Zenica poziva lokalne dobavljače (dobavljače registrovane u Bosni i Hercegovini) da dostave ponude za renoviranje sportske dvorane KŠC „Sveti Pavao“ Zenica. Imajući u vidu navedeno, pozivamo Vas da sudjelujete u postupku dodjele ugovora o uslugama sanacije, obnove i adaptacije sportske dvorane utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16).

 1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA

KŠC „Sveti Pavao“ Zenica

Ul. Abdulaziza Aska Borića br. 20

72000 Zenica, BiH

 1. PREDMET, VRIJEDNOST I OPIS NABAVKE

Predmet nabavke: Djelimična obnova i sanacija sportske dvorane u KŠC „Sveti Pavao“ Zenica – sanacija i obnova poda dvorane, postavljanje estriha i instalacija za grijanje

Vrijednost nabavke: 28,569.32 KM (bez PDV-a)

Opis nabavke: Potrebno je sanirati i obnoviti pod u sportskoj dvorani u KŠC „Sveti Pavao“ Zenica, postaviti novi estrih i instalacije za grijanje

Tehnički opis: Dimenzije dvorane –  600 m2.

 1. USLOVI NABAVKE

Način izvršenja: Sklapanje ugovora

Rok izvršenja: 35 radnih dana od dana zaključenja ugovora. Prije zaključenja ugovora, potrebno je dostaviti prijedlog ugovora e-mail-om.

Rok trajanja ugovora: 12 mjeseci

Rok valjanosti ponude: 30 dana od otvaranja ponude

Mjesto izvršenja/isporuke: KŠC „Sveti Pavao“ Zenica, Ul. Abdulaziza Aska Borića br. 20, 72000 Zenica, BiH

Rok, način i uvjeti plaćanja: Uplatom na transakcijski račun ponuđača

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u KM, cijena je nepromjenljiva, u cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti do mjesta isporuke ili izvršenja ugovora (obvezno taksativno navesti svaki od troškova koji ulaze u cijenu konačne ponude).

Kriterij za dodjelu ugovora: najniža ponuđena cijena

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
 2. Ponuda na službenom memorandumu privrednog društva, sa navedenim stavkama i jediničnim cijenama za svaku stavku. Sve cijene trebaju biti prikazane bez PDV-a.
 3. Obrazac ovog Poziva za dostavljanje ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuđača)
 4. Obrazac ovog Poziva za cijenu ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuđača)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) – ovjerena fotokopija (ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca)
 6. Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke odnosno Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima – ovjerena fotokopija (ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca)
 7. Izjavu ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštenog lica da pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću nema smetnji za učestvovanje u postupku po članu 23. ZJN BIH
 8. Podaci o dobavljaču sa potpisom i pečatom uz bankovni izvod sa potpisom i pečatom banke izdavanja, kao potvrda o vlasniku računa (ili kopija ugovora sa bankom)
 9. Lista referenci za prethodno izvršene slične usluge/radove
 10. Potvrdu o uredno izvršenom poslu od klijenata za barem dva (2) uspješno izvedena projekta sličnog obima i kompleksnosti u zadnje dvije (2) godine
 11. Raspored izvođenja građevinskih radova sa navedenim rokom završetka za građevinske radove
 12. Ustave garancije za navedene izvedene radove

 

 1. KONTAKT OSOBA:

Vlatko Rosić, ravnatelj

Tel: +387 32 465-358, +387 32 465-351

E-mail: info@ksc-zenica.edu.ba

 1. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponudu sa pratećom dokumentacijom treba poslati u zapečaćenoj koverti, isključivo PREPORUČENOM POŠTOM, sa nazivom firme, brojem telefona i email adresom za kontakt na poleđini koverte, uz obveznu naznaku na koverti „PONUDA ZA NABAVKU USLUGA“ na adresu:  KŠC „Sveti Pavao“ Zenica, Ul. Abdulaziza Aska Borića br. 20, 72000 Zenica, BiH

Rok za dostavu je 27.06.2022. godine do 18:00 h.

Važno

Prilikom pripreme ponude na memorandumu Vaše firme, molimo navesti ponuđenu uslugu i jediničnu cijenu bez PDV-a, kao i rok završetka radova na traženoj lokaciji. Rok završetka radova će biti uključen u ugovor sa Vrhbosanskom nadbiskupijom zajedno sa striktnim odredbama o penalima za prekoračenje roka/kašnjenje, u slučaju da do toga dođe. Način i rokovi plaćanja će biti dogovoreno u ugovoru. Razdoblje odgovornosti za kvar (DLP) je razdoblje od 6 mjeseci tokom kojeg je izvođač odgovoran za popravak ili ispravljanje nedostataka koji se mogu pojaviti. Razdoblje počinje nakon suštinskog završetka radova i traje do konačnog završetka. Sve navedene tehničke specifikacije su minimalne. Svaka ponuda koja ne ispunjava minimum traženih specifikacija neće biti uzeta u razmatranje Sva pitanja u vezi sa tehničkim specifikacijama uputiti emailom na adresu  info@ksc-zenica.edu.ba.
Svi ponuđači će biti obaviješteni emailom o tačnom vremenu javnog otvaranja i pozvani da prisustvuju javnom otvaranju uz email obavijest. Svi ponuđači će biti pismenim putem obaviješteni o rezultatima Poziva. Poziv za dostavljanje ponuda ne obavezuje na potpisivanje ugovora sa ponuđačima, niti podrazumijeva obavezu pokrivanja troškova izrade ponuda. Vrhbosanska nadbiskupija ne preuzima nikakvu odgovornost za nedostavljene ponude i neće prihvatiti ponude nakon datuma i vremena navedenog u roku za dostavljanje. U skladu sa Pravilima i regulativama Vrhbosanske nadbiskupije odluka o dodjeli ugovora i obrazloženje odluke o dodjeli su interne odluke Vrhbosanske nadbiskupije, a informacije o drugim ponuđačima ili njihovim ponudama se ne smiju davati mimo javnog otvaranja.